Kwant (1970)

De grote ommekeer

Sterk aansluitend bij het politiek gebeuren, heeft deze senaat zich voorgedaan tijdens de verkiezingen als een “schaduwkabinet”.

Deze senaat kort en krachtig typerend moeten er woorden als “efficient” en “zakelijk” genoemd worden. Want alles wat er gebeurt is gericht op een openheid van werken en meedelen, dat zo spoedig mogelijk zoveel mogelijk mensen alles weten. Met deze senaat komt een grote ommekeer. De gemoedelijke en overigens zeer uitvoerige vergaderingen worden meer zakelijk. Daartoe geven de agendapunten voor de algemene ledenvergadering (door iemand zo treffend “huiver” genoemd) weinig aanleiding: de protocolcommissaris verdwijnt en de senaat handhaaft thans zelf het protocol; de notulen zullen meer feitelijke dingen bevatten; emmeren tijdens de rondvraag is voortaan uit den boze; er worden fac.-groepen opgericht; degenen die de vooropleiding volgen worden lid van de G.S.V. (“predikanten die twee jaar lid zijn geweest van de G.S.V zijn beter”); bijbelkringleiders moeten niet-actieve leden bezoeken; en tenslotte: de verkrijging van een eigen pand: Coehoornsingel 9 (trap op!).

Geboycot is de senaat door leden van de vereniging, die in alle openheid en zakelijkheid een schertsvertoning in Kampen ten beste geven van het novitiaat dat F.Q.I. houdt. Op de Hogeschooldagen geven de amici A. de Jager, P.H. van der Laan en G. Riemer de stoot tot de rel. Zij beelden het novitiaat van Kampen uit: twee amici kruipend door de Broederstraat en met tuchtiging (lichamelijke) bewerkt door een derde. Hevig verontwaardigd schrijft de senaat van de G.S.V. een brief aan de senaat van F.Q.I. waarin hij zich distantieert van het gebeurde. Doch F.Q.I. eist een publieke, door hem vooraf te controleren, afwijzing in het Nederlandsch Dagblad. Nadere bezinning in Groningen (slapeloze nachten?) doet blijken, dat blaam op F.Q.I. absoluut geen blaam is op de Hogeschool. Bijkans waren door deze gebeurtenissen de amicale contacten verbroken, doch dfe goede sfeer blijft gehandhaafd, wanneer ten slotte alles weer wordt bijgelegd.

Intern krijgt de senaat Kwant het aan de stok met am. J.E. Greving, die in een stuk in SIC vlijmscherpe kritiek levert op het beleid dat de senaat voert. Am. Greving vindt te weinig principieels in de troonrede, aanwijzing van bijbelkringleiders een beetje ‘vriendjespolitiek’ en verder de hele senaat te ‘diplomatiek’.
Een ander staaltje van verweer dat de senaat moet geven is tegen de oprichters van het blad “Sicine”. Dit blad kenmerkt zich (volgens de senaat) door een subversieve tendensie en dat valt nimmer te appreciëren. De samenstellers worden berispt.

Bij het nieuwe pand zijn wat gebreken: beter nog: het hele huurcontract heeft na twee dagen (!) de bodem verloren, omdat de grond door de gemeente onteigend wordt. Maar de gemeente garandeert echter ruimtegebruik voor tenminste vier jaar.

Extern richt men zich tot de universiteit door middel van de Gereformeerde Studenten Lijst. daarbij moet met name het baanbrekend werk van am. I.H. Veling worden genoemd. Het doel van de G.S.L. is: getuigen aan een universiteit, die steeds minder van Gods woord telt, is een vereiste voor een christen-student. Concreet kan dat door met een aparte lijst van de U-raad-verkiezingen deel te nemen.

Leden

  • Peter Kwant Praeses
  • Johan van Popta Abactis
  • Fokko Oldenhuis Fiscus
  • Douwe Boersema Assessor Primus
  • Barend Kamphuis Assessor Secundus

Word lid!

Login

Inloggen geeft je toegang tot het forum