arne bos schreef: Als ik hieruit een conclusie met trekken is dat er veel onrust is in Groningen West over de Reformanda en de rol die deze broeders in het verleden hebben gehad in de kerkenraad. Klopt dit?

Het laatste kan ik niet over oordelen, maar het eerste kun je volgens mij wel zeggen, ja.

Geertsma schreef: Het laatste kan ik niet over oordelen, maar het eerste kun je volgens mij wel zeggen, ja.

Uit de gesprekken die ik met verschillende mensen heb gehad maak ik heel duidelijk op dat veel mensen het een en ander niet van elkaar willen scheiden. Men ziet over het algemeen een verband.

Je krijgt tijdens de kerkdienst het beeld dat de gemeente in Groningen West vooral uit ouderen bestaat. Dit is echter niet het geval. Naast ongeveer 150 studenten heb je nog een vaste kern.

Deze is in te delen:

Tot 24 jaar: 53
25 t/m 29 jaar: 63
30 t/m 30 jaar: 38
40 t/m 49 jaar: 27
50 t/m 59 jaar: 27
60 t/m 69 jaar: 51
70 en ouder. 72

(totaal 331 leden)

Je kunt zelf vast stellen dat er ook een grote groep jongeren lid van de gemeente is !

arne bos schreef: Als ik hieruit een conclusie met trekken is dat er veel onrust is in Groningen West over de Reformanda en de rol die deze broeders in het verleden hebben gehad in de kerkenraad. Klopt dit?

Als jij denkt dat dat inderdaad zo is, hoe reageer jij dan als kerkenraadslid op het bericht dat de kerkenraad, waar jij dus ook onderdeel van uit maakt, de broeders Sikkens en Veldhuis wil aanstellen als ouderling, nog voordat er een officiele reactie op de brief van beide broeders is geweest? Mag ik hieruit concluderen dat dit de officiele reactie is?

Jan Maarten,

In die bewuste brief die Sikkens en Veldhuis samen met nog een aantal mensen uit de gemeente naar de kerkenraad hebben gestuurd vragen ze om de synodebesluiten niet te ratificeren. Die conclusie kun je volgens mij uit de brief, die vermoedelijk van de site van de Reformanda ‘geplukt’ is trekken.

Het is aan de broeders Sikkens en Veldhuis om te beslissen wat ze met een kerkenraadsbesluit doen, als de kerkenraad hun oproep naast zich neer zal leggen of hier slechts gedeeltelijk mee instemt.

Een talstelling staat volgens mij los van een dergelijk verzoek. Bij een talstelling moet je kijken of iemand geschikt is voor het ambt. Het is niet goed, dat je iemand uit gaat sluiten voor het ambt op grond van zijn persoonlijke opvattingen.

Daarbij komt dat de kerkenraad een afspiegeling van de gemeente moet zijn. Dit betekent dat je niet alleen mensen in de kerkenraad moet hebben die voor interkerkelijke evangelisatie zijn, maar ook Reformanda mensen. De kerkenraad gaat er vanuit dat beide broeders een grote groep uit te gemeente vertegenwoordigen. Wanneer er geen benoeming geweest zou zijn, dan zouden beide broeders mogelijk verkozen zijn door de gemeente.

Jan Maarten,

In mijn vorige quote heb ik aangegeven hoe ik formeel tegen de zaak aankijk.

Hierbij ga ik er dus vanuit dat de gemeente achter het kerkenraadsbeleid staat.
Dus ook achter de houding van de kerkenraad in het conflict.

Als ik de diverse topics lees krijg ik een heel andere indruk.
Deze heb je geciteerd in je topic. Het gaat hier om een indruk die ik zelf heb.
Het is moeilijk om in deze situatie een standpunt in te nemen. Je neemt immers een beslissing die gedragen moet worden door de hele gemeente.

Dan moet je ook rekening houden met de mensen die de volgende mening hebben:
Dominee Huttenga is in het verleden zijn eigen gang gegaan. Nog steeds zijn er oud kerkenraadsleden die moeite hebben met ds. Huttenga, die zich in hun ogen niets van kerkenraadsbesluiten aantrekt. Zoals het besluit dat er maar 1 lied uit het liedboek gezongen wordt per kerkdienst. In de kringen van de Reformanda is ook veel kritiek op de prediking van Huttenga.
De mensen van de Reformanda stellen deze punten openlijk aan de orde in gesprekken met gemeenteleden. Ze maken zich hier oprecht zorgen om.

Eigenlijk zou je gewoon moeten stemmen voor zowel ouderlingen als diakenen. Een ‘omstreden persoon’ zal niet voldoende steun vanuit de gemeente krijgen.

Arne,

bedankt voor je opheldering. Ik snap dat jij het allemaal iets formeler wilt zien dan ik. Dat mag je. Maar ik kan dat niet. Als ik de brief van Reformanda lees schrik ik. Dan denk ik: dit zijn mensen die niet weten wat de wegen zijn die de GKV bewandelt wanneer er onderling problemen zijn. Dit zijn mensen die niet weten hoe ze met hun problemen om moeten gaan.

Na het lezen van je tweede post moet ik dan ook de volgende conclusie trekken. De gemeente van Groningen West is een gemeente waar een aantal jongeren, maar ook ouderen zitten, die er echt iets van willen maken. Die de gemeente weer uit het slob (want daar zitten we in) willen trekken. En als ik dan het kerkblad lees, dat het gezin van de dominee weggaat, omdat ze zich in de huidige gemeente niet thuis voelen (ik weet er niet alles van, vergeef me als ik mis zit) en dat de kerkenraad de broeders Sikkens en Veldhuis wil aanstellen als ouderling, dan doet mij dat pijn. Dan heb ik het gevoel dat het vechten tegen de bierkaai is. En als ik dan lees dat er mensen zijn, die vallen over een of twee liederen in een kerkdienst, of over de prediking van dominee Huttenga (niet over die van dominee Joosse?) en die dat aan de orde stellen in gesprekken met gemeenteleden en dus niet met de dominee, dan weet ik het niet meer. Waarom kunnen we met elkaar in deze gemeente niet gewoon onze vuisten ballen, onze problemen even laten voor wat het is, en samen, hand in hand, naar het kruis van Jezus gaan, onze zonden en tekortkomingen voor Hem neerleggen? Waarom moeten we elkaar met de nek aankijken vanwege een lied meer in de dienst, waarom moet er een gezin, het gezin van de dominee nog wel, weg gaan, omdat ze zich niet thuis voelt bij mensen die claimen ook christenen te zijn? Waar ligt dan de grens? Gaat het ons dan om het eren van Hem, die alles voor ons over had, of over ons eigen gelijk? Kunnen we zo als gemeente een mooi Pasen tegemoet gaan? Kan daar niet eens een goede preek over gehouden worden? Of is de bijbel, is Christus' evangelie niet het middelpunt meer?

Jan Maarten,

Alles wat er is gebeurt ligt nog erg gevoelig. Het is voor mw. Huttenga geestelijk niet op te brengen om dit allemaal te parkeren. Dit wil maar niet lukken. Daarom ziet ze geen mogelijkheid om op dit moment lid te blijven in West. Misschien dat ze ooit terug zullen komen, als de zaken er anders voor komen te staan in Groningen West.

Het ligt niet aan de beslissing van de kerkenraad de broeders Sikkens en Veldhuis te benoemen voor het ambt van ouderling.

Uit jou reactie proef ik, dat je bezwaar hebt.
Als er vanuit de gemeente gegronde bezwaren ingebracht worden, kan de kerkenraad een dergelijke benoeming niet handhaven.

Rossatron schreef: En als ik dan lees dat er mensen zijn, die vallen over een of twee liederen in een kerkdienst, of over de prediking van dominee Huttenga (niet over die van dominee Joosse?) en die dat aan de orde stellen in gesprekken met gemeenteleden en dus niet met de dominee, dan weet ik het niet meer.

Dominee Joosse is altijd gesteund vanuit de Reformanda-hoek. Je valt iemand die naast je staat niet aan, lijkt me! (Sterker, je bid dat de ‘oude broeders mogen terugkeren’ d.d. 31/12/02)

Kritiek op prediking. Ophef over het liedboek. Enzovoort.

We zijn niet de enige kerk die hiermee geconfronteerd wordt.

In GN Helpman heb je de club van Gerrits. De kerkenraad heeft inmiddels ordners vol met brieven en bezwaarschriften van deze man en zijn ‘volgelingen’. Als die bezwaren allemaal behandeld werden, dan zou de kerkenraad twee keer in de week moeten vergaderen. Daarom heeft men in Helpman besloten om af en toe met deze mensen in gesprek te gaan.

Men gaat in Helpman dus anders met de club bezwaarden om als in Groningen West.

Hoe dit in de toekomst zal gaan durf ik niet te zeggen. Ik verwacht dat we een conservatieve gemeente blijven met een beperkte selectie uit het liedboek. Een lied per dienst.
Geen ontmoetingsdiensten en dergelijke. En natuurlijk een beperking in het uitnodigingsbeleid (zoals je weet mag er niet te mensgericht gepreekt worden, waardoor sommige predikanten afvallen).

Het lijkt me niet realistisch om te veronderstellen dat beide heren deze standpunten vergeten als ze in de kerkenraad terecht komen. Of er gemeentebreed voldoende draagvlak is voor deze koers zal de tijd moeten leren.

P.S.: Lees het boek “Laten wij ons bekeren.” maar eens door.

Het gaat mij er niet om wat er precies voor bezwaren zijn. En als mevr. Huttenga het beter voor haar gezondheid acht om naar de gemeente van Groningen-Oost te gaan, wens ik haar Gods zegen toe. Maar waar het mij om gaat is dat er, sinds ik lid ben, van verschillende kanten met modder naar elkaar gegooid wordt. Vanuit de studenten (geef ik toe, ik bezondig mij er ook te snel aan), maar ook vanuit de andere kant van de gemeente. Een kleine middenmoot weet elkaar nog te vinden, maar als wij onze kerk nog een gemeente van Christus willen noemen, moeten er mi een aantal dingen grondig veranderen. Niet alleen bij de mensen met wie ik het niet eens ben, maar ook bij een heel aantal mensen met wie ik het inhoudelijk wel eens ben. Het gaat mij daarin niet om de inhoud van de kritiek, maar om de huishoudelijke kant daarvan. Je kunt met kritiek gaan lopen spuiten, je kunt mekaar ook uitnodigen op de koffie en naar elkaar luisteren, om maar een zijstraat te noemen. Got the point?

Jan Maarten,

Dit ben ik helemaal met je eens.
Ook ik maak fouten en bezondig me regelmatig aan kritiek.

Hoe kun je weer dichter tot elkaar komen?

De classis heeft ons het advies gegeven om openheid van zaken te geven over het conflict. Is dat de oplossing?

Het lijkt me in elk geval niet verstandig om aan beide kanten de hakken in het zand te zetten. Dan blijf je zitten waar je zit.

Eigenlijk zitten we in een situatie waarin niemand een concrete oplossing heeft. Anders was die allang toegepast.

Ook nog even een reactie op de talstelling van beide broeders. Ik heb in de Reformanda-discussie al aangegeven waarom ik zo'n moeite met hun houding heb. En dat gaat er niet per sé om dat ze met bepaalde dingen moeite hebben.
Het gaat er mij om dat er vanuit die hoek veel onterechte ongefundeerde beschuldigingen worden geuit, dat er geen enkele aandacht is voor argumenten van mensen die het niet met hun eens zijn (krijg zo langzamerhand echt het idee dat je tegen een muur loopt te praten), dat er totaal geen vertrouwen is in medekerkleden, dat daar ook weer onterechte beschuldigingen worden geuit (alsof mensen die het niet met hun eens zijn de Bijbel niet serieus nemen) en dat er ontzettend zware oordelen worden uitgesproken. Verder vind ik het stuitend zoals ze met tegenstanders omgaan. Wat dat betreft heb ik er dus erg veel moeite mee dat mensen die daar achter staan in de kerkenraad zouden komen.
Dat besluit heeft behoorlijk wat opschudding veroorzaakt die volgens mij de gemeente absoluut niet ten goede komt. Inmiddels is er een aantal mensen mee bezig gesprekken met kerkenraadsleden aan te vragen en evt. bezwaren in te dienen. Lijkt me goed als meer mensen die hier moeite mee hebben van zich laten horen.

Ik vind het zo ontzettend jammer dat er eindelijk een beetje eenheid in de gemeente leek te komen, dat er op de laatste gemeentevergadering duidelijk de wil bleek om samen verder te gaan en dat er nu weer, wat mij betreft volstrekt onnodig, een tweedeling in de gemeente wordt opgeroepen. Dat mogen de beide broeders zich best aanrekenen, denk ik.

Geertsma schreef: Ik vind het zo ontzettend jammer dat er eindelijk een beetje eenheid in de gemeente leek te komen, dat er op de laatste gemeentevergadering duidelijk de wil bleek om samen verder te gaan en dat er nu weer, wat mij betreft volstrekt onnodig, een tweedeling in de gemeente wordt opgeroepen. Dat mogen de beide broeders zich best aanrekenen, denk ik.
Martin, De opvatting die deze broeders hebben is niet nieuw. Deze wordt door verschillende mensen in de gemeente gedeeld (zie hiervoor de toelichting die de broeders in het kerkblad gegeven hebben). Deze opvatting werd volgens hen door zeker 50 % van de gemeente gedeeld. Alleen de studenten (jongeren) en dominee Huttenga waren tegen. Maar de jeugd zou wel bijdraaien. Wijsheid komt met de jaren. En met Huttenga viel gewoon niet samen te werken, omdat hij zich niet voldoende in zou kunnen leven in de situatie.
arne bos schreef: De opvatting die deze broeders hebben is niet nieuw. Deze wordt door verschillende mensen in de gemeente gedeeld (zie hiervoor de toelichting die de broeders in het kerkblad gegeven hebben). Deze opvatting werd volgens hen door zeker 50 % van de gemeente gedeeld. Alleen de studenten (jongeren) en dominee Huttenga waren tegen. Maar de jeugd zou wel bijdraaien. Wijsheid komt met de jaren. En met Huttenga viel gewoon niet samen te werken, omdat hij zich niet voldoende in zou kunnen leven in de situatie.

Dat is wel heel kort door de bocht. Ze houden dus alleen maar rekening met de ene 50 %, terwijl er minstens ook rekening gehouden moet worden met de andere 50%. Men zou eens moeten luisteren naar de jeugd en niet denken dat de jeugd wel zou bijdraaien als men ouder wordt. Volgens mij dacht men vroeger ook al zo, maar toch veranderd er veel :!: Meestal tegen de wil van de ouderen onder ons.

Als het al 50% is. Ik weet ook zat niet-studenten die behoorlijke moeite met de gang van zaken hebben.
Wat betreft de kritiek op Huttenga krijg ik echt een beetje pot-en-ketel-idee.

Ik weet trouwens ook van genoeg studenten dat die best bereid zijn om rekening te houden met bezwaren en er ook graag over willen praten. Maar ja, als ze bij voorbaat al niet serieus genomen worden en een bepaalde sticker krijgen opgeplakt, houdt het al snel op.

Geertsma schreef: Wat betreft de kritiek op Huttenga krijg ik echt een beetje pot-en-ketel-idee.
Martin, Wat bedoel je daarmee precies? Bedoel je hiermee bedoelt dat de classis uitgesproken heeft, dat het ziekteverlof van Huttenga niet terecht was? Dat de kerkenraad dit besluit niet met argumenten kon onderbouwen. De kerkenraad heeft deze classisuitspraak niet geaccepteerd. Ook diverse brieven van gemeenteleden met een verzoek om openheid in het conflict zijn niet serieus genomen. Wat dat betreft heb je volgens mij gelijk met die opmerking.

Vind ik ook leuk.

Het ging mij om de opmerking dat met Huttenga niet samen te werken viel omdat hij zich niet kan inleven in een situatie.

Ik ben zo langzamerhand trouwens wel benieuwd naar andere reacties van GSV'ers uit West, omdat ik weet dat veel mensen er wel mee bezig zijn.

arne bos schreef: De opvatting die deze broeders hebben is niet nieuw. Deze wordt door verschillende mensen in de gemeente gedeeld (zie hiervoor de toelichting die de broeders in het kerkblad gegeven hebben). Deze opvatting werd volgens hen door zeker 50 % van de gemeente gedeeld. Alleen de studenten (jongeren) en dominee Huttenga waren tegen. Maar de jeugd zou wel bijdraaien. Wijsheid komt met de jaren. En met Huttenga viel gewoon niet samen te werken, omdat hij zich niet voldoende in zou kunnen leven in de situatie.

Toen ik dit las, moest ik even iets wegslikken. Dit schoot mij echt volledig in het verkeerde keelgat. Als dit een manier is waarop christenen tegenwoordig met elkaar omgaan, begin ik mij ernstig af te vragen wat ik nog bij christenen in de kerk doe. Ik kan niet anders zeggen als dat God hiermee nooit zou kunnen instemmen. Als we het hebben over een reformatie, dan hoop ik dat de broeders die deze mening delen zich heel snel zelf zullen reformeren. Want op deze manier kun je niet leven met Christus. Het gaat hier niet meer om de verschillen in de manieren van God dienen, het gaat hier om hoeveel mensen je achter je kunt krijgen. We zitten hier niet in de politiek! Als er in de kerk echt zo met mensen omgegaan wordt, moet ik mij ernstig bezinnen over mijn toekomst in deze gemeente. Ik wil namelijk op een eerlijke manier God dienen en iets leren van anderen. Maar dit wil ik van niemand leren. Ik bid voor de broeders die dit gezegd hebben. Ik hoop van ganser harte dat iemand dit nog goed kan praten, ik hoop dat ik het verkeerd begrepen heb.

Met de toelichting doel ik op kerkblad no. 6 d.d. 21 maart 2003.

Hierin wordt gesteld "De kerkenraad heeft deze oproep onlangs ook gekregen, niet slechts van twee gemeenteleden (brs. Sikkens en Veldhuis), maar ook ondertekend met heel wat meer namen.

Concreet: iets van twintig namen met name uit de hoek van de oud kerkenraadsleden en hun gezinnen.

In hetzelfde kerkblad een opmerking over het profiel van de gemeente, als er een studentenpredikant komt, er wordt geschetst dat er een gemeente overblijft met relatief veel ouderen (een derde is ouder dan 60 en een vierde ouder dan 70).Dit is iets heel anders overigens. Maar vindt ik net zo suggestief als dat een oproep door heel wat mensen ondersteund wordt. Wees concreet en noem gewoon cijfers, dan kunnen mensen zelf een conclusie trekken of iets veel of weinig is.

Met die 50 % "Reformanda" heb ik aan willen geven dat er niet altijd objectief naar de feiten gekeken wordt.

Zelf heb ik de indruk dat de Reformanda kliek nogal wat lawaai maakt.
De indruk wekt dat er meer mensen zijn met bezwaren, terwijl ze dit niet hard kunnen maken.

Geef een boodschap, zeg het met gebak