Bruins

Onderwijsnieuws

Zoals u allen weet staat onze praeses al een aantal jaren op de kieslijst van de SOG. Dit is zo omdat wij vinden dat in het verleden de SOG onze vereniging het beste heeft vertegenwoordigd in de Universiteitsraad. Wij hebben dan ook nauw contact met de SOG en kunnen zo onze stem laten horen bij de universiteit.
De SOG en de Senaat vinden het beiden belangrijk dat studenten goed op de hoogte zijn van wat er binnen de universiteit en ook landelijk bij de overheid speelt op het gebied van studentenzaken. De SOG biedt sinds kort een maandelijks update aan over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Wij willen daar als Senaat dankbaar gebruik van maken om u zo op de hoogte te houden. Daarom zal er vanaf nu in dit topic iedere maand een update te vinden zijn.
Hieronder vindt u de eerste update.


Harde Knip en langstudeerdersboete
Volgend collegejaar worden definitief de Harde Knip en de Langstudeerdersboete ingevoerd, zo viel te lezen in een email van het College van Bestuur aan alle studenten afgelopen week. Twee keer per jaar (in september en februari) kan er ingestroomd worden in de Master op voorwaarde dat alle vakken van de Bachelor zijn afgerond. Het College van Bestuur anticipeert hiermee op de invoering van de Harde Knip vanuit Den Haag. Deze wettelijke verplichting is inmiddels aangenomen in Den Haag, net als de Langstudeerdersboete. Deze boete van 3.000 euro wordt eenmalig opgelegd aan studenten die meer dan een jaar uitlopen op hun Bachelor en aan studenten die meer dan een jaar uitlopen op hun Master. Aandachtspunten voor de Harde Knip zijn of er daadwerkelijk twee instroommomenten zijn bij alle masters aan de RUG. Zo mag het niet zo zijn dat een student begint met het schrijven van een Masterscriptie of volgen van een Masterstage om vervolgens nog een halfjaar aan vakken te moeten volgen. Het moet mogelijk zijn je scriptie of stage in beide semesters te volgens. Ten tweede moet er betere begeleiding komen voor het schrijven van een Bachelorscriptie, aangezien veel studenten hier behoorlijk mee uitlopen. Deze intensieve scriptiebegeleiding bij alle opleidingen zal ervoor zorgen dat het makkelijker is de Harde Knip te halen. De SOG is altijd tegenstander is geweest van de Harde Knip en zal dit blijven.

Decentrale selectie
Vanaf volgend collegejaar zullen er bij de opleidingen International Business (voorheen IB&M) en Psychologie een decentrale selectie ingevoerd worden. Bij psychologie betekent dit dat 100% van de nieuwe studenten geselecteerd zullen worden op basis van een kennistoets en motivatie. De kennistoets zal gaan over beheersing van het Engels, wiskunde en biologie. Er is een maximum gesteld van 850 eerstejaars. Bij IB is er een maximum van 350 studenten, waarvan de helft door middel van ‘gewone’ loting op basis van eindexamencijfers bepaald zal worden en de andere helft op basis van een aantal criteria. Verreweg de belangrijkste hiervan is een internationale achtergrond. Op deze manier hoopt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een hogere instroom van internationale studenten bij IB te bewerkstelligen. De SOGfractie ziet een groter aandeel internationale studenten bij een internationale opleiding als winst, maar vraagt zich af of de selectie op grond van een internationaal verleden hiervoor toereikend is. Liever zou de SOG selectie zien op grond van passendheid bij de studie en internationale ambitie.

Leden van de UCO gezocht!
De UCO is de Universitaire Commissie voor Onderwijs en is op zoek naar studenten die hierin zitting willen nemen voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Het UCO is een onafhankelijk adviesorgaan aan het College van Bestuur en vergadert maandelijks. Hiernaast kent de UCO enkele subcommissies zoals Internationalisering. Al met al komt het neer op zo’n 6 uur in de maand werk. Studenten, ingeschreven als voltijdstudent aan de RUG en beschikkend over de benodigde bestuurlijke ervaring en capaciteiten, kunnen voor 15 november aanstaande hun sollicitatie, inclusief CV, richten aan
Postbus 72, 9700 AB Groningen.

Meer over de UCO is te vinden op

http://www.rug.nl/bureau/expertisecentr ... erwijs/uco

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Student-Presidium van de Universiteitsraad dhr. A.O. Hoekstra, (a.o.hoekstra@rug.nl)

Voor meer informatie over onderwijszaken of andere universitaire kwesties kan er contact opgenomen worden met fractie@studentenorganisatie.nl.
Of volg ons op Twitter: SOG_Groningen

Onderwijsupdate december
Powered by Studenten Organisatie Groningen (SOG)

Tarief tweede studie
Studenten die vanaf volgend collegejaar een tweede bachelor of tweede master willen
volgen gaan hoger collegegeld betalen. Vanuit het ministerie is er geen maximumbedrag
aangegeven, waardoor universiteiten alle vrijheid hebben in het bepalen van de hoogte
van dit bedrag. Naar alle waarschijnlijkheid zal ik alpha/gamma opleiding zo’n 7.000
euro gaan kosten en een bèta/medische master tot 32.000 euro per jaar. Stichting
Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) heeft een rechtszaak aangespannen tegen acht
universiteiten, waaronder de RUG. In deze rechtszaak stelt de SCAU dat universiteiten
hun collegetarief moeten baseren op de kosten van studenten en dus niet willekeurige
bedragen mogen vragen. De SCAU heeft de rechtszaak gewonnen, wat betekent dat
universiteiten moeten gaan uitzoeken hoe duur zo’n tweede studie is en dit bedrag aan
collegegeld moeten gaan vragen. De rechtszaak gaat alleen over de alpha en gamma
studies.

Hoofdlijnenakkoord
De vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft vrijdag 9 december een akkoord
getekend met de staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra: het Hoofdlijnenakkoord.
In dit akkoord wordt gesproken over de toekomst van de universiteiten en universitair
onderwijs. Hoofdpunten van het akkoord zijn

 • studenten moeten sneller studeren
 • meer geld voor excellentietrajecten zoals het Honours College
 • onderzoekers moeten meer samenwerken met bedrijven bij het ontwikkelen van
  onderzoek
 • universiteiten moeten zich gaan profileren. De Groningse onderzoeksthema’s
  zijn Healthy Ageing, Sustainable Society en Energy. Hiervoor zullen speciale
  bacheloropleidingen voor worden gemaakt.
 • Universiteiten mogen als ze dit willen BSA’s invoeren in jaar 2 en 3
  De SOG is teleurgesteld in het resultaat van het Hoofdlijnenakoord, met name omdat
  studenten en docenten geen input hebben kunnen leveren en het een een-tweetje was
  tussen het ministerie en de VSNU. Hierdoor verliest het akkoord draagvlak onder juist
  die mensen die dit akkoord tot een succes zouden moeten maken en zouden moeten
  dragen. Daarnaast komt internationalisering niet aan de orde in het hoofdlijnenakkoord,
  ondanks de focus van de VSNU op internationalisering. Binnenkort zal de SOG met een
  reactie komen op het hoofdlijnenakoord toegespitst op de RuG. Deze zal te vinden zijn
  op onze website. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/
  documenten-en-publicaties/convenanten/2011/12/12/hoofdlijnenakkoord-ocw-
  vsnu.html

Einde van deeltijdstuderen
Het bestuur van de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen heeft het voorstel

gedaan om de deeltijdvariant van psychologie af te schaffen. Er is weinig animo voor de
opleiding (11 studenten in dit collegejaar) en de opleiding wordt gezien als sluiproute
voor buitenlandse studenten die voltijds studeren tegen deeltijdtarief. Tevens kan de
deeltijdopleiding gebruikt worden om het BSA te omzeilen, aangezien het de BSA-norm
voor de deeltijdvariant op 20 ECTS ligt in plaats van de 40 in de reguliere bachelor. De
Uraad kan zich vinden in het plan. Dinsdag komt het plan langs de faculteitsraad van
GMW, welke instemmingsrecht heeft. De verwachting is dat de faculteitsraad instemt
met het voorstel en tevens dat andere deeltijdopleidingen zullen verdwijnen om
dezelfde redenen als bij de deeltijdopleiding psychologie.

Doorstroom HBO-WO
De doorstroom van HBO naar WO zal vanaf volgend collegejaar anders worden. Ten
eerste wordt het niet meer mogelijk om met een HBO-propedeuse door te stromen
naar het eerste jaar van de Universiteit. Verder wordt er gekeken naar mogelijkheden
om de doorstroom na een HBO-opleiding naar een Universitair master makkelijk te
maken. Gedacht wordt aan een universitaire minor of een aantal vakken die aansluiten
bij de Universitaire master. Het schakelprogramma dat nu bestaat tussen sommige
HBO-opleidingen en Universitaire masters zal verder ingekort worden. Nu beslaan de
schakelprogramma’s 60 ECTS, dit zal worden ingekort tot 30 ECTS. De reden hiervoor is
dat de Universiteiten geen geld meer zullen ontvangen voor schakelstudenten. Dit geld
ook voor universitaire studenten die na hun bachelor (bijvoorbeeld psychologie) in een
andere master (bijvoorbeeld IBM) willen instromen.

Fractie gezocht!
De SOG is op zoek naar fractieleden voor het collegejaar 2012-2013. Je neemt
dan zitting in de Universiteitsraad, het hoogste medezeggenschapsorgaan aan
de RuG en je bent gesprekspartner van het College van Bestuur. Daarnaast houdt
je contact met studentenorganisaties in Groningen, zoals studieverenigingen en
studentenverenigingen. Je werk is inhoudelijk van aard, zo lees je beleidsstukken
en geef je hier je gefundeerde mening over. Ook schrijf je als U-raadslid van de SOG
geregeld notities, dit zijn stukken waarin je namens de SOG je mening geeft over
bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld over docentkwaliteit en studierendementen. Naast
de inhoudelijke kant is het werk ook erg sociaal. Je leert als geen ander bestuurlijk
Groningen kennen en overlegt geregeld met allerlei studenten en besturen. Solliciteren
kan tot 29 januari 2012.
Meer informatie kan je vinden op http://studentenorganisatie.nl/fractie/fractielid-mv-
gezocht/

Mocht je vragen hebben over thema's in deze nieuwsupdate of over ander onderwijs
en RUG-gerelateerde zaken mail dan met het contactpersoon van de SOG van jouw
vereniging, namelijk Andries Bakker: andries@studentenorganisatie.nl

Amicae amicique,

Binnenkort worden er weer verkiezingen gehouden. Zoals ook voorgaande jaren zal onze praeses op de steunlijst van SOG staan. De Senaat raadt u dan ook aan om op SOG te stemmen, wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat zij zich met hart en ziel voor de belangen van onze studentenvereniging op komt. Als onze praeses minimaal 60 stemmen haalt, krijgt hij een fles wijn. Met uw stem kunt u dus de SOG helpen om uw belangen te behartigen en tegelijk de Senaat bedanken voor het feit dat zij namens de GSV het afgelopen jaar contact heeft gehouden met en uw belangen heeft behartigt bij de RUG.
Verder is het interessant om onderstaand stuk te lezen, hierin wordt verteld wat er de komende tijd gaat veranderen bij de RUG. En dat is niet niks, zoals de verhoging van het BSA, daar zal de GSV ook gevolgen van ondervinden.

Amicaliter,
Senaat Molenaar h.t.

Onderwijsupdate
Powered by Studentenorganisatie Groningen

Verhoging van het BSA van 40 naar 45 EC
De universiteitsraad stemde donderdag in met de BSA verhoging. De belangrijkste reden
van het College van Bestuur om het BSA te willen verhogen zijn de rendementen. De
RUG kan namelijk tot vijftien miljoen euro terug verdienen op eerder gevallen kortingen
als de snelheid waarin studenten afstuderen omhoog gaat. De SOG drong echter aan om
het plan breder te maken en ook in te voeren,
zoals goede studievoorlichting en structurele onderwijsverbeteringen. Het College van
Bestuur was echter duidelijk: ze waren niet bereid zich te binden aan voorwaarden.
Dat hoefden ze echter ook niet, de personeelsfractie en Calimero stemden voor omdat
ze geloven in de selecterende werking van het BSA. Wat je daar ook van vindt, ons
uitgangspunt is dat het een is hier niet het onderste uit de kan te halen!
De SOG stemde blanco, vanwege het eenzijdige voorstel, zonder stimulerende
maatregelen. Met het financiële belang van de universiteit in het achterhoofd stelt de
SOG: . Wij hielden de deur op een kier voor het
College om het draagvlak voor haar plan te vergroten, met hele redelijke punten.

Collegegeldvrijbesturen
Al vorige maand vroeg de SOG tijdens de universiteitsraad het College van Bestuur
een oordeel te vormen over het wetsvoorstel van D66 en VVD over het veelbesproken
collegegeldvrij besturen. Het voorstel zou 23 april besproken worden, maar de
kabinetscrisis strooide roet in het eten. (Voor meer over de kabinetscrisis in relatie tot
het Hoger Onderwijs: http://tinyurl.com/cwsl5v5)
Het voorstel lijkt in eerste instantie geweldig: geen collegegeld meer betalen als je
bestuurder bent. Wij houden de boot echter af.
Van Rooy en Van Oorschot, collegevoorzitters van resp. Universiteit Utrecht en Tilburg
University, gaven in de Volkskrant duidelijk aan wat de zijn. Ten
eerste lijkt het erop dat het recht op stufi in dit jaar vervalt, eveneens het OV-reisrecht
en je kan geen één tentamen meer maken. Ten tweede benoemen ze een volgens
hen “ongewenst onderscheid tussen voltijd en parttime bestuurders”. Tenslotte geven ze
aan dat de Kamer dit wel zou kunnen roepen, maar dat de universiteiten er zelf ruimte
in de budgetten voor moeten vinden. Een heel groot bedrag. Wij hopen dat het College
van Bestuur deze punten ook zal beantwoorden. Er is nog heel veel onduidelijkheid.
De collega’s van Calimero vroegen afgelopen raad in navolging van onze vraag vorige
maand het College om een oordeel te vormen, ze dienden zelfs al een suggestie in hoe
het vorm zou moeten krijgen aan de RUG. Wij willen graag horen hoe het College erover
denkt. Maar laten we niet te snel springen, alleen als het echt positief is.

Val kabinet en consequenties voor RUGstudenten
Na de mislukte Catshuisonderhandelingen is maandag 23 april het kabinet Rutte
gevallen. Tegelijkertijd waren de hervormingen en bezuinigingen in het hoger onderwijs
volop in gang. Met de val van het kabinet zijn deze op de tocht komen te staan. Wat kan
dit gaan betekenen voor de RUG-student? In dit stuk zal dit chronologisch toegelicht
worden

23 april: kabinet is gevallen – een eerste indicatie wat dit voor de Groningse student
zal betekenen is inmiddels bekend: de masterstufi en het ov-recht in de master worden

wellicht niet afgeschaft en de langstudeerdersboete blijft.

23 april: Studentenkoepel ISO publiceert een persbericht waarin ze pleit voor
het controversieel verklaren van wetsvoorstel ‘Studeren in Investeren’. Dit
wetsvoorstel gaat onder andere over de masterstufi en het ov-recht in de master.
Ook studentenvakbond LsvB probeert ‘Studeren is Investeren’ controversieel te laten
verklaren. Als de tweede kamer dit controversieel zou verklaren zou dit betekenen dat
het demissionaire kabinet er niet over kan beslissen.

25 april: meer informatie over de toekomst van wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’: 8
mei wordt besloten wat er met het wetsvoorstel gebeurt. Verder wordt er duidelijk dat
de invoer van ‘Studeren is Investeren’ bepalend zal zijn of er nog financiering is voor de
prestatieafspraken die de universiteiten en hbo’s met de staatssecretaris gaan maken.
Hier was origineel 15 miljoen per instelling voor beschikbaar als de instelling aan de
eisen zou voldoen. Een van de eisen was een hoger studierendement en meer studenten
in een excellent programma zoals het Honours College.

27 april: de tweede kamer komt met een begrotingsakkoord. Hieraan staat weinig
concreets in over onderwijsbezuiningen. Wel wordt er genoemd dat er behoorlijk
bezuinigd zal worden op onderwijs.? (.pdf)

Examencommissies
Ken jij je examencommissie? Dat was de vraag die we aan studenten stelden. In
samenwerking met het onderwijspanel ging de fractie op zoek naar de bekendheid
van de examencommissie onder studenten, en naar ervaringen die studenten met de
examencommissie hadden.

Op 7 verschillende faculteiten werden enquêtes afgenomen, niet zonder succes, want
er bleek dat veel studenten geen idee hebben wat de examencommissie is, en wat
zij kan betekenen voor een student: bijna 60% van de ondervraagden gaf aan de
examencommissie niet te kennen.

Door deze onbekendheid kunnen studenten kansen mislopen, zo bleek uit de enquête.
Want als studenten niet weten waar de examencommissie voor is, zullen ze haar
ook niet snel benaderen als de examencommissie kan helpen. En dat het loont
om de examencommissie te benaderen, dat bleek duidelijk uit de enquête: van de
geënquêteerden die aangaven ooit in contact te zijn geweest met de commissie was
78% tevreden en heeft 66% gelijk gekregen. Onze conclusie? De examencommissie is
een belangrijk orgaan die studenten kan helpen, en dit ook vaak doet. In een tijd waarin
harde maatregelen worden genomen, is het belangrijk dat uitzonderingen in specifieke
gevallen gemaakt kunnen worden. Maar daarvoor moet de student wel weten waar hij
terecht kan.

Op basis van de resultaten van onze enquête heeft de fractie een gemaakt
voor het College van Bestuur hierin staan tal van aanbevelingen.

Is er behalve die fles wijn ook nog een andere reden om op jou te stemmen Simeon? Ik ken nog wat mensen die boven jou staan, maar ik wil ook best op jou stemmen als je bijvoorbeeld denkt dat je wel een kans maakt er met voorkeursstemmen in te komen. Of werkt dat niet zo?

TheoSikkema

Het is sowieso goed als Simeon meer stemmen haalt dan de mensen boven hem, stukje GSV trots me dunkt. Voordeel voor Simeon is dat de voorzitter van NSG concurrentie heeft van een bestuurslid én de oude voorzitster, dus die moet hij kunnen tippen;-)

Ontopic, vorig jaar heeft de SOG echt hard gewerkt voor zaken die verenigingen direct aangaan zoals een minder drastische inperking van de introductieperiode. Voor de GSV heb ik toen ook aardig wat ons standpunt aangedragen, en argumenten en alternatieven, bij Calimero én SOG; SOG ging hier echt mee aan de slag en liet de argumenten zwaar mee wegen met als gevolg dat we nu toch meer tijd hebben dan de RUG eigenlijk wilde. Evenzo had de SOG een zeer actieve rol in het CGO, comite gronings ontzet, wat invloed uitoefende en zaken organiseerde rondom de bezuinigingen van het kabinet. Echt een partij die opkomt voor de actieve studenten.

@FJ, hoe is de samenwerking dit jaar geweest? Ook op concrete punten?

Wat je zegt is waar, zoals gezegd zet de SOG zich met hart en ziel in. Nu het kabinet gevallen is komen ze nauwelijks meer aan slapen toe, wie ze op twitter volgt kan dat bevestigen. Continu keihard aan het werk.
Concreet heb ik inderdaad ook effectief wat van onze standpunten uitgedragen, zoals toen de bestuursbeurzen over de kop gingen. Er waren plannen om 2 à 3 verenigingsactiviteiten per week op de societeit als voorwaarde te stellen voor een bestuursbeurs. Hier ben ik toen hard tegenin gegaan, omdat dit niet representatief is voor de GSV. Onze belangrijkste activiteit is BK en dat is niet op de sociëteit. Wij zouden dan extra activiteiten moeten gaan organiseren, als een vrimibo o.i.d., om zo toch een beurs te krijgen. Uiteindelijk is dit niet doorgegaan en is de nieuwe bestuursbeurzenregeling voor de GSV goed uitgevallen. Ondanks grote bezuinigingen (bij Cleo en Bernlef beide meer dan 10 maanden ingeleverd) gaat de GSV dit jaar van 26 naar 25 maanden bestuursbeurs. Ter compensatie hoeven wij enkel nog de ledenaantallen en een fiscaal jaarverslag aan het CUOS te laten zien. Vroeger moesten we ook alle posters van activiteiten e.d. inleveren, am. Sikkema begrijpt hoeveel werk dit scheelt voor ons..

AssessorJoost
Bruins schreef: Ter compensatie hoeven wij enkel nog de ledenaantallen en een fiscaal jaarverslag aan het CUOS te laten zien. Vroeger moesten we ook alle posters van activiteiten e.d. inleveren, am. Sikkema begrijpt hoeveel werk dit scheelt voor ons..

arme amice olim-Primus...

Dat is inderdaad heel lullig voor Theo, die dagen lang heeft lopen zwoegen om materiaal van 2 jaar te verzamelen.

Bruins schreef: Ter compensatie hoeven wij enkel nog de ledenaantallen en een fiscaal jaarverslag aan het CUOS te laten zien. Vroeger moesten we ook alle posters van activiteiten e.d. inleveren, am. Sikkema begrijpt hoeveel werk dit scheelt voor ons..

Betekent dit ook dat er geen sics meer naar het CUOS hoeven? Dan stop ik er voortaan eentje minder in het archief.

Waarschijnlijk niet, maar ik zou zeggen: Blijf dat nog maar doen tot aan de eerstvolgende herijking, volgend jaar dacht ik. Het kan nooit kwaad om een extra SIC in het archief te hebben.

Over de bovenstaande SOG-endorsements : Toch heb ik Calimero gestemd. Ik merk een gepolitiseerde ondertoon in de SOG-campagnepraat die ik niet constructief vind klinken, en wat betreft standpunten zijn de partijen praktisch inwisselbaar. Ook Calimero zoekt contacten met studentenverenigingen en maakt zich hard voor bijvoorbeeld collegevrij besturen.

Vraag aan de Senaat: moet onze vereniging per sé partij kiezen?

Het is waar als je zegt dat de standpunten praktisch hetzelfde zijn. Het verschil is alleen dat Calimero niet echt betrouwbaar is met hun standpunten. Eerder zeiden ze bijvoorbeeld tegen de verhoging van het BSA te zijn, terwijl ze uiteindelijk vóór de verhoging hebben gestemd. SOG heeft uiteindelijk blanco gestemd, omdat het er toch door zou komen en men op deze wijze haar ongenoegen uitsprak maar toch in gesprek kon blijven met de RUG. Daarnaast schijnt Calimero (vorig jaar) een aantal punten letterlijk van de SOG overgenomen te hebben, niet erg netjes natuurlijk. Van alle kanten wordt mij iedere keer weer duidelijk dat SOG een stuk serieuzer genomen wordt en ook een stuk serieuzer te werk gaat. Ze houden de landelijke politiek goed in de gaten en werken zich uit de naad als dat nodig is.

Wij hebben er voor gekozen om partij te kiezen, wij denken dat dat belangrijk is. De SOG heeft het afgelopen jaar zich blijvend ingezet voor de belangen van de GSV, daarom is het logisch dat wij hopen dat u op hen zult stemmen. Maar dit betekent niet dat u dit móét doen, u bent meer dan een GSV'er. Als u als persoon andere belangen heeft dan de GSV welke beter vertegenwoordigd worden door een andere partij, dan roep ik u op om op een andere partij te stemmen. Ik ben zelf ook gevraagd om op de lijst van lijst Calimero te staan, dit heb ik afgewezen. Op die manier zouden wij geen partij kiezen(behalve tegen GSB), zoals NSG dat doet. Zij hebben 4 bestuurders verdeeld over SOG en Lijst Calimero. Wij vinden dit verwerpelijk. Hiermee wordt het systeem van 'op vriendjes stemmen' alleen maar in stand gehouden. Er wordt op die manier nauwelijks gekeken naar inhoudelijke punten, maar alleen gestemd op het feit dat men iemand goed kent of niet.
De GSV kiest partij en geeft op die manier wat terug aan de SOG, maar dat betekent niet dat u ook voor deze partij moet kiezen. Wel ben ik benieuwd waarom u waarvoor kiest.

Paula Lunenborg

Ik heb op Simeon gestemd. Laten jullie wel even weten hoe de uiteindelijke stand is?

Als je nog niet gestemd hebt, kun je dat nog tot 21 mei doen! Naast Simeon kun je trouwens ook op mij stemmen (nr. 42) :)

En als je toch bezig bent met stemmen en je studeert ook nog eens aan de Letterenfaculteit: vergeet dan niet te stemmen op LijstAlpha, nr 6! C'est moi. Tot vanmiddag 17u via Progress!!